lc
Home arrow Archív výstav 2006
Archív výstav 2006
Archív výstav 2006

1. Ernest Zmeták - Grafika – východiská a inšpirácie

Termín: 12.01. – 18.02.2006
Kurátorka: Mgr. Danica Zmetáková
Koncepcia: Uľjana Zmetáková

Hľadanie východísk  a inšpirácií autora v koncepcii dcéry Uľjany a pod kurátorstvom Mgr. Danice Zmetákovej  predstavuje súborné grafické dielo akad. mal. Ernesta Zmetáka z rokov 1945 –1963  doplnené o kresbu, maľbu z rokov 1946-1975. Výstavný súbor  pri jednotlivých dielach vychádza od kresbovej predprípravy, cez rozpracovanie témy v niekoľkých polohách až po výsledný variant drevorez, tempera, gobelín. Výstava mala premiéru v Umeleckej besede v roku 2005 pri výročí úmrtia autora. V Nových Zámkoch je výstavný súbor redukovaný na 150 diel.

 

2. akad. soch. Jozef Kostka  /1912-1996/,
výber z diela –  / kresba, plastika/

Termín: 23.2. – 23.3.2006
Kurátorka: PhDr. Marta- Šimo-Svrčeková

Klasik moderného slovenského sochárstva. Dospel k uvoľnenej tvarovej a významovej asociatívnosti, k nezávislej substitúcii skutočnosti postavenej na syntéze lyrického, senzuálneho chápania s expresívnym prístupom. Prostredníctvom zreliéfnenia, zmalebnenia a archetypizácie plastickej reči objavil novú emotívnosť a poetickú imagináciu sochárskeho znaku. Veľmi významnú súčasť jeho tvorby tvorila kresba.

 

3. akad. mal. Rudolf Krivoš

Termín: 30.3. - 27.4. 2006
Kurátorka: PhDr. Marta Šimo-Svrčeková

Radí sa k povojnovej nástupníckej generácii galandovcov. Z vlastného životného priestoru čerpal námety na definovanie deštruktívnych síl spoločnosti. Za pomoci obrazu ľudského jedinca, ktorý je bombardovaný spoločenskými atakmi, prešiel k rozprave o dodržiavaní a porušovaní mravných zákonov. Tieto fyzicky neviditeľné sily premieňajú človeka pod tlakom presily životnej situácie na živý výpovedný terč pocitovej figurácie. Zobrazením jeho posekaných a deformovaných telesných orgánov odhalil sily meniace jeho skrytý kozmos, ktorý sa pôsobením deštrukcie premieňa na pláty, napäťové hrče a uzly. Jeho obrazy sú výkrikmi týchto psychických stavov človeka v pretlaku vonkajších atakov.

 

4. Pavel Hayek

Termín: 4. 5. – 1.6.2006
Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

Brniansky maliar patrí k solitérnym postavám českej výtvarnej scény.  Jeho diela sú blízke konceptuálnej analytickej maľbe. Vyznačujú sa nezameniteľným prejavom založeným na kontraste polarít (prírodný-abstraktný, jedinečný-univerzálny, pozitívny-negatívny, náhodný-organizovaný. Od začiatku 90-tych rokov P. Hayek skúma štruktúry prírodnín (plodov, rastlín, koreňov) v čierno-bielom prevedení. V aktuálnych dielach (2002-2006) prešiel od drobných štruktúr k monumentálnejším. Zameral sa na výseky krajín, parkov, stromov a priehľadov medzi stromami. Zaujali ho štrukturálne kvality svetelných efektov nafotené za súmraku, ktoré potom prenáša na plátno v redukovaných farbách. Vznikajú vizuálne pôsobivé maľby zaznamenávajúce jasne identifikovateľné fragmenty prírody, alebo ich menej čitateľné, znejasnené štruktúry.

 

5. Karol Barón (1939-2004)

Termín: 08.06. – 08.07.2006
Kurátorka: PhDr. Ľudmila Peterajová

Na výtvarnú scénu nastúpil v polovici 60 -tých rokov. Radí sa k sureálnemu prejavu, zvýraznenému špecifickým literárnym názvoslovím diel. V jeho maliarskej a kresliarskej tvorbe sa prejavil zmysel pre absurdnú stránku reality  s prelínaním snivej imaginácie a drastickej grotesky. Koncom 60- tých rokov začali v jeho kompozíciách dominovať motívy metamorfóz a mutácie antropoidných a zoomorfných bytostí v polohách blízkych tvarosloviu novej figurácie. Ojedinele i v rámci kontextu nášho umenia tohto desaťročia vyzneli jeho inšpirácie znakovou kaligrafiou zen – budhizmu.

 

6. Martin Martinček
(1913 Liptovský Peter – 2004 Liptovský Mikuláš)

Termín: 13.07. – 31.08.2006
Kurátorka: Mgr. Klobučníková

Popredná osobnosť slovenskej reportážnej a sociálno-dokumentárnej  fotografie . Od roku 1957 vo fotografických cykloch rozprával  príbehy  ľudí z Liptova z ich každodenných životných zápasov a velebil krásu liptovskej prírody. Jeho tvorba inšpirovala  filmárov (Dušan Hanák –Obrazy starého sveta) i básnikov - Rúfusa, Novomeského. Je príslušníkom skupiny autorov usilujúcej o „výtvarnú fotografiu“.

 

7. VŠVU ateliér S+M+L+XL Kov a šperk
– vedúci ateliéru doc. Karol Weisslechner, akad.arch.

Termín: 13.07. – 31.08.2006
Kurátorka: Mgr. Klobučíková

Prezentácia študentov ateliéru doc. Karola Weisslechnera  akad. soch. Ateliér má širokospektrálny program od koncipovania drobných šperkových unikátov, cez navrhovanie úžitkových predmetov realizovateľných v priemysle až po veľkorozmerné skulpturálne práce do konkrétnych architektonických priestorov.

 

8. Šándor Pinczehelyi (MR)

Termín: 7.9. – 12.10.2006
Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

Sándor Pinczehelyi (1946) patrí ku kľúčovým osobnostiam maďarskej výtvarnej scény. V Galérii umenia sa už predstavil v rámci projektu PERTU s Júliusom Kollerom. Teraz ide však o individuálnu výstavu autora zameranú na jeho aktuálne tvorivé obdobie (2000-2006). S. Pinczehelyi vo svojej tvorbe citlivo reaguje na dianie v spoločnosti. Pracuje so symbolmi v duchu konceptuálnej a pop artovej poetiky. Výstava bude realizovaná v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky v Bratislave.

 

9. Uľjana Zmetáková (1951)

Termín: 20.10. - 16.11.2006
Kurátor: Mgr. Dana Doricová

Absolventka VŠVU v Bratislave Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Oresta Dubaya. Venuje sa voľnej maľbe, grafike, ilustrácii a tkaniu gobelínov. Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom sedemdesiatych rokov. Jej tvorba má východisko v realizme, spracováva  všedné témy. Obrazy buduje na fotografickej optike s následnými technickými zásahmi do reality. Pracuje technikou nanášania tvarov striekaním farby.

 

10. Architektonická tvorba architektov regiónu

Termín: 27.10. – 16. 11.2006
Kurátor: Klobučníková

Pokračovanie výstavy z roku 2005 siedmich, prípadne ďalších architektov. V predošlej výstave autori prezentovali svoj názor na architektúru prevažne v študentských prácach, prípadne prvé ateliérové práce. Táto výstava je zameraná na konfrontáciu starej a súčasnej architektúry v Nových Zámkoch.

 

11. Juraj Bartusz

Termín: 23.11.- 31.12.2006
Kurátor: Mgr. Helena Markusková

Sochár, maliar a akčný umelec Juraj Bartusz (1933) pochádza z novozámockého regiónu (Kamenín). Jeho posledná výstava v Galérii umenia sa uskutočnila v roku 1988. Tohoročná výstava bude retrospektívou, s dôrazom na aktuálnu tvorbu umelca. Mala by zahŕňať tak sochárske práce, konceptuálne projekty, akčné realizácie, ako aj objekty, gestické kresby, maľby či inštalácie.

 
PLÁN VÝSTAV

Miroslav Cipár
26.1.2012 - 17.3.2012
Kurátor: PhDr. Eva Trojanová
  
Katarína Decsiová
2.2.2012 - 17.3.2012
Kurátor: József R. Juhász

Lajos Kassák-Kassák na fotografiách
22.3.2012 - 21.4.2012
Kurátor: Mgr. Helena Markusková

Frantisek Lozinsky a Block csoport
26.4.2012 - 26.5.2012
Kurátor: Jozef Cseres

Prof. Juraj Meliš, akad. soch.
31.5.2012 - 7.7.2012
Kurátor: Mgr. Magdaléna Klobučníková

Judita Csáderová
12.7.2012 - 8.9.2012
Kurátor: Mgr. Magdaléna Klobučníková

László Mulasics
13.9.2012 - 13.10.2012
Kurátor:

Ašot Haas
18.10.2012 - 24.11.2012
Kurátor: Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková

Daniel Fischer
29.11.2012 - 19.1.2013
Kurátor: Mgr. Helena Markusková

 
Archív výstav 2008
Archív výstav 2007
Archív výstav 2006
Plán výstav 2008 - news
rc