lc
Home arrow NEWS ARCHIVE 2008 arrow Archív výstav 2008
Archív výstav 2008

 Klaudia Kosziba- Žena cez palubu

Termín:   18.01. – 16.02.2008               

Kurátor : Mgr. Ľudmila Poláčková

 

Slovenská maliarka v súčasnej výtvarnej domácej scéne patrí k neprehliadnuteľným autorom zaoberajúcim sa maliarskym médiom. Zúčastnila sa viacerých  výstavných projektoch z toho deväť z nich boli samostatné výstavy, popri voľnej tvorbe pôsobí ako odborný pedagóg na katedre maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava prezentuje maliarkinu tvorbu za posledné tri roky /cca 30 diel/. Projekt výstavy, kultúrno-výchovných činností a katalógu je venovaný autorkinej tvorbe.            

                                                 Foto             beseda

 

Medzi mestom a prírodou (Michal Černušák, Rastislav Sedlačík, Michal Czinge, Julianna Mrvová)

Termín : 21.02. – 18.03.2008                              

Kurátor : Mgr. Ľudmila Poláčková

 Cieľom projektu je predstaviť verejnosti niektoré aktuálne prístupy k maliarskemu médiu. Výber preferuje umelcov mladšej generácie, ktorí sa etablovali na výtvarnej scéne po roku 2000...

Na slovenskej scéne sa objavilo množstvo autorských programov, ktoré sú inšpirované subkultúrou, prírodou, literatúrou, históriou...všetky inšpirácie sú základnou hmotou k výstavbe príbehov, zážitkov, ktoré obrazy rozprávajú. Od farebných pop-cornových úletov cez zobrazenie prírodnej a mestskej krajiny až po počítačové námety. Projekt medzi mestom a prírodou reaguje a poukazuje na mestské a prírodné témy, ktoré v tvorbe vybraných autorov rezonujú.

Štyria mladí autori v priestore Galérie umenia poukazujú na spojitosti a odlišnosti medzi priestorom mesta a prírody. Rozdielne uhly pohľadu ponúkajú „čitateľovi“ ich formy vyjadrovania a reagovania na danú skutočnosť, ktorá sa u každého zúčastneného prejavuje iným spôsobom.

                                                   Foto         tlačová správa

                                               

akad. mal. Marián Meško

Termín: 28.03. - 26.04. 2008          

Kurátor: Mgr. Helena Markusková

 Výstava Mariána Meška (1945) predstavuje výber z jeho tvorby (1978-2008). Umelec patrí k solitérom v slovenskom výtvarnom umení 2. pol. 20. storočia. Študoval na SŠUP v Bratislave (1961-1965, prof. R. Fila a Š. Schwartz) a na Vysokej škole výtvarných umení(1965-1971, prof. D. Milly a J. Želibský). Na neoficiálnej výtvarnej scéne sa objavil v 70-tych rokoch. Zúčastnil sa výstavy v Slovenskej akadémii vied v roku 1978, kde došlo k nástupu mladej generácie umelcov. Od roku 1991 je členom voľnej skupiny A-R. Jeho diela vznikajú technikou frotáže a vrstvením rôznych materiálov. Vytvárajú zvláštnu perspektívu, založenú na vzťahu fragmentu a celku. Vyžarujú meditatívnu atmosféru, ktorá má pôvod v senzibilite materiálových štruktúr a monochrómnej farebnosti. V Galérii umenia sa prvýkrát predstaví samostatnou výstavou.

                                                      Foto

 

Názov podujatia: Intímne (ne)bytie  (Mira Gáberová, Ivana Sláviková, Ľudmila Valenčíková)

Termín: 07.05. – 07.06.2008

Kurátor : Mgr. Ľudmila Poláčková

Stručná charakteristika podujatia: Výstavný projekt prináša do výstavného priestoru galérie trojicu mladých tvorkýň, ktoré svojou tvorbou predstavujú na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne ojedinelé autorské programy. V tvorbe autoriek sa objavujú odlišné snové idey. Tie sa dajú chápať a interpretovať ako latentným feminizmom poznačené poetické pohľady na formálno-obsahovú stránku diela. Ženský prvok v ich tvorbe, však nezaváňa dominanciou kontroverzných tém, ale zraniteľnosťou a efemérnosťou, ktorou je od prírody obdarovaná žena. Sú to prvky nežnosti, jemnosti, krehkosti a sympatického nadhľadu – lebo aj týmito v uponáhľanej dobe málo vyzdvihovanými vlastnosťami je žena ženou. Intímne (ne)bytie je aj o neprvoplánovom zaťažovaní sa globálnymi námetmi, ale aj o intímnych osobných ideách , ktoré tieto autorky vo svojej tvorbe hľadajú a odkrývajú.

                                                       Foto        Tlačová správa

 

Eduard Ovčáček

Termín: 12.06. – 02.08.2008

Kurátor: Mgr. Helena Markusková

 Všestranný Eduard Ovčáček (1933) patrí k zakladateľským osobnostiam česko-slovenskej umeleckej scény. Študoval na VŠVU v Bratislave (1957-1963, prof. P. Matejka) a ako hosť na VŠUP v Prahe (1962). Zaoberá sa maľbou, grafikou, kolážou, plastikou, vizuálnou a konkrétnou poéziou, akciami a inštaláciami. S Milošom Urbáskom bol iniciátorom bratislavskej skupiny umelcov Konfrontácie (1960), ktorá presadzovala informel na Slovensku. Patrí k spoluzakladateľom skupiny Klubu Konkretistov (1967). Je autorom, ktorý rád experimentuje s novými technológiami. V jeho rozmanitej tvorbe sa popri informele objavujú aj prejavy geometrickej abstrakcie a figuratívneho umenia. Ťažiskovú rolu však zohrávajú práce lettristického charakteru, vizualizujúce sémantické a texturálne väzby. Samotná výstava v Galérii umenia bude jubilejnou výstavou, ktorá priblíži tvorbu z poslednej dekády.

                                                         Foto       Tlačová správa

 

Tamara Klimová – Alojz Klimo

Termín: 07.08. – 06.09.2008      

Kurátor: Mgr. Magdaléna Klobučníková

 Obaja autori boli súčasťou slovenskej výtvarnej scény konca päťdesiatych rokov. V procese smerovania autorských programov dospeli ku geometricko-konštruktívnej vývojovej línii.  Tvorbu  Alojza Klimu charakterizujú kompozície geometrických znakov, štruktúr, línií  - vyvážené maliarskou zložkou. Tamara Klimová od obrazových kompozícií v ktorých hľadá riešenie priestorových vzťahov, prechádza k dynamickým a opticko-svetelným objektom. Výstava Tamary Klimovej a Alojza Klimu  v komornom rozsahu predstaví dve významné osobností slovenského výtvarného umenia 20. stor.

                                                                                              Foto      Tlačová správa

                                             

ef Zambó István                      

 Termín: 11.09. – 11.10.2008               

Kurátor: Mgr. Helena Markusková

 Maliar, grafik, sochár, performer a muzikant István efZambó (1950) je jednou z mimoriadne zaujímaných postáv maďarského výtvaného umenia 2. pol. 20. storočia. Je autodidaktom, ktorý bez väčších ťažkostí sa pohybuje v rôznych žánroch a médiách. Patrí k zakladateľom  alternatívnej výtvarnej skupiny Vajda Lajos Stúdió v Szentendre, v 80-tych rokoch pôsobil v kultovej hudobnej skupine Bizottság, natáčal umelecké filmy pre Balázs Béla Stúdió. V maliarskej tvorbe I. efZambóa rezonujú prvky dadaizmu a surrealizmu. Jeho diela majú pôvabne naivizujúci prejav, vlastnú vizuálnu reč a naratívny okruh. Na spôsob kresbovej montáže voľne spájajú rôzne archetypálne obrazce a symbolické významy. Vznikajú vtipné, trefné komentáre ku každodenným udalostiam, banálnym alebo fantastickým príbehom, Výtvarný jazyk charakterizuje presýtená imaginácia, spontaneita, hravosť, absurdný humor, veselá farebnosť, radosť zo života. Naivizujúci-naratívny kontext diel úzko súvisí s tendenciami neoexpresie v maďarskom umení 80-tych rokov. Zo známeho triumvirátu umelcov: Laca feLugossy, András Wahorn, István efZambó- práve on stelesňuje prototyp klauna. Na výstave v Galérii umenia budú predstavené diela najmä za aktuálnej tvorby – ale nemali by chýbať ani ukážky zo starších diel.

Foto     Tlačová správa

 

Gabriel Kosmály – fotografia

Termín: 16.10. - 15.11.2008                

Kurátor:  Mgr. Magdaléna Klobučníková

Gabriel Kosmály je súčasný fotograf, ktorý všetok svoj čas venuje fotografii . Pedagogicky pôsobí na Umeleckej škole – odbore fotografii v Leviciach, je umeleckým vedúcim levického fotoklubu FOTOGRAVITY, realizuje letné workshopy, propaguje fotografiu. Prioritou je pre neho vlastná tvorba. Vystavuje od konca 70-tych rokov.  Ranné práce, vytvorené počas štúdií a krátko po absolutóriu sú ovplyvnené tvorbou Miloty Havránovej.  Experimentuje s novými technologickými postupmi, zásahom do matríc, negatívov, pozitívov deformuje realitu a vytvára  foto-grafické diela. Výstava je jubilejná, dokladuje vývoj autora a umožňuje divákovi sledovať postupnosť experimentu.

                                                Foto    Tlačová správa

 

Kamila Štanclová – Dušan Kállay

Termín: 20.11.- 31.12.2008                 

Kurátor: Mgr. Magdaléna Klobučníková

 Kamila Štanclová a Dušan Kállay absolvovali VŠVU v Bratislave u profesora Vincenta Hložníka na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Obaja sú významnými slovenským ilustrátormi a nositeľmi prestížnych domácich a zahraničných ocenení.  V oblasti voľnej tvorby  u oboch dominuje lept, iné grafické techniky a voľná kresba.  Nakoľko je výstava prvou prezentáciou oboch autorov na pôde  Galérie umenia, bude koncipovaná retrospektívne, s dôrazom na aktuálnu tvorbu.

 
NEWS ARCHIVE 2008
NEWS ARCHIVE 2007
NEWS ARCHIVE 2006
rc