Blažej Baláž: Private/Public

Vernisáž: 22.mája 2015 o. 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 22.mája – 27. júna 2015
Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky
Kurátor výstavy: Roman Gajdoš
Tlačová správa:
Dielo Blažeja Baláža je širšej verejnosti známe skôr vďaka postkonceptuálnym
pozíciám, ktoré tento autor systematicky rozvíja od 90. rokov. Názov výstavného projektu
Private/Public odkazuje k úzkemu prepojeniu autorovho osobného života so
životom verejným a predstavuje výber z jeho aktivít za posledných dvadsať rokov, pre ktoré
je charakteristické opustenie galerijného rámca. Aktivistické, ekologické a politické práce nie
sú však podmienené aktuálnymi umeleckými trendmi, ale predstavujú v autorovej tvorbe
prirodzenú tendenciu, ktorá bola prítomná už v jeho predchádzajúcom diele.
Sociálna angažovanosť, ekoaktivizmus a artivizmus sa najkomplexnejšie prekrývajú
v permanentnej akcii Moja cesta (1993-doteraz), ktorej povahu v 90. rokoch vymedzil ostrý
spor o ne/vybudovanie supermarketu, úspešnom „vybojovaní“ tohto zápasu a následnom
pretvorení časti sídliska na (dnes už husto porastený) park. Performancie, akcie, eventy,
fotografie, listy s ekologickým apelom, žiadosti a petície súvisiace so snahou o udržanie takto
vzniknutého prírodného prostredia dokumentujú ucelený, neustále sa rozvíjajúci procesuálny
charakter tohto diela. Tento etický obrat, postavený na fenoméne starostlivosti premosťuje
a posúva doterajšiu autorovu tvorbu k radikálnym polohám, k priamej angažovanosti
stierajúcej rozdiel medzi umením a sociálnou či politickou aktivitou.
V 90. rokoch sa uskutočnilo niekoľko akcií, ktoré sa z perspektívy sociálneho modu
v Balážovej tvorbe javia dnes ako kľúčové. Ako jeden z hlavných podnetov zaznamenávame
performanciu Artwart, ktorá sa uskutočnila na samostatnej autorovej výstave v Galérii Jána
Koniarka v roku 1997, a v rámci ktorej sa po prvýkrát slovo Wart (ang. bradavica, ale aj war
a art) objavuje.
Rovnako v tomto roku sa udiala organizačne asi najmasívnejšia akcia (s bratislavskou
a trnavskou verziou) s názvom Skarabeus, ktorá pod Balážovým vedením a organizáciou
predstavovala politickú manifestáciu proti zrušeniu Trnavskej univerzity a jej vyvrcholením
bolo oficiálne odovzdanie otvoreného listu vtedajšiemu predsedovi vlády, Vladimírovi
Mečiarovi.
Ekoaktivistické prístupy prichádzajúce do stretu s politickou mocou majú zase svoje
pokračovanie v performancii Zákony rastu (1999), kde ničenie mincí, zasadenie ich kovového
prachu do zeme a následné polievanie odkazujú k ekonomickým tokom a ironicky k „rastu“
HDP.